نویسنده: vittaverseadmin

شما پس از مطالعه این مطلب، فرمول محاسبه پیپ و ارزش هر پیپ را می‌آموزید و می‌توانید زین پس تغییرات قیمت را به صورت پیپ بیان کنید. پیپ و پیپت در فارکس مفاهیم پایه‌ای اما بسیار مهم هستند که محاسبه‌ی سود و زیان شما با آن‌ها گره خورده.